بسته یک روزه

 • 19,700 تومان
 • 200MB
 • یک روزه
 • سرعت 3G,4G
 • کشورهای گروه اول
سفارش سرویس

بسته یک روزه

 • 49,700 تومان
 • 500MB
 • یک روزه
 • سرعت 3G,4G
 • کشورهای گروه اول
سفارش سرویس

بسته سه روزه

 • 23,900 تومان
 • 200MB
 • سه روزه
 • سرعت 3G,4G
 • کشورهای گروه اول
سفارش سرویس

بسته سه روزه

 • 53,900 تومان
 • 500MB
 • سه روزه
 • سرعت 3G,4G
 • کشورهای گروه اول
سفارش سرویس

بسته هفت روزه

 • 94,900 تومان
 • 1024MB
 • هفت روزه
 • سرعت 3G,4G
 • کشورهای گروه اول
سفارش سرویس

بسته یکماهه

 • 98,700 تومان
 • 1024MB
 • یکماهه
 • سرعت 3G,4G
 • کشورهای گروه اول
سفارش سرویس